कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

सल्यान

सूचना/ समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 गोष्ठीमा सहभागिता सम्वन्धमा । सूचना/ समाचार 2081-01-23 पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय सल्यान विवरण हेर्नुहोस्
2 पशु स्वास्थ्य शिविर सन्चालनकाोलागी स्थान छनोट तथा समन्वय सम्वन्धमा । सूचना/ समाचार 2081-01-23 पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय सल्यान विवरण हेर्नुहोस्
3 फर्मको विवरण सूचना/ समाचार 2080-10-19 salyan vethos विवरण हेर्नुहोस्
4 मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रममा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना सूचना/ समाचार 2080-08-08 vethossalyan विवरण हेर्नुहोस्
5 दुध उत्पादन गर्ने दुग्ध ब्यवसायिहरुलाई प्रति ली रु ५ अनुदान प्रोत्साहन कार्यक्रम सूचना/ समाचार 2080-08-08 vethossalyan विवरण हेर्नुहोस्
6 जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा प्रदेश स्थापना आन्दोलनका घाईते/अपांग भएका ब्यक्तिहरुलाई आयआार्जन मुलक कार्यक्रम सूचना/ समाचार 2080-08-08 vethossalyan विवरण हेर्नुहोस्
7 आ.ब.२०८०।०८१ मा संचालन हुने अनुदान कार्यक्रमहरुको लागी प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सूचना सूचना/ समाचार 2080-05-22 विवरण हेर्नुहोस्
8 आ.ब.२०८०।०८१ मा संचालन हुने अनुदान कार्यक्रमहरुको लागी प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सूचना सूचना/ समाचार 2080-05-22 admin विवरण हेर्नुहोस्
9 आ.ब.२०८०।०८१ मा संचालन हुने कार्यक्रमहरुको लागी प्रस्ताव आह्वानको सूचना सूचना/ समाचार 2080-05-17 admin विवरण हेर्नुहोस्
10 मुख्य मन्त्री उत्कृष्ठ कृषक पुरुस्कार सूचना/ समाचार 2080-02-11 विवरण हेर्नुहोस्
11 प्रोत्साहन कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्वन्धि सूचना सूचना/ समाचार 2079-09-26 पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, सल्यान विवरण हेर्नुहोस्
12 प्रोत्साहन कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना सूचना/ समाचार 2079-09-26 पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, सल्यान विवरण हेर्नुहोस्
13 आ.ब.२०७९।०८० मा बिभिन्न कार्यक्रमहरुमा छनौट भएका फार्म/समुह/सहकारी /समितिहरुको बिवरण सूचना/ समाचार 2079-09-20 पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, सल्यान विवरण हेर्नुहोस्
14 आ.व.२०७९।०८० को अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना सूचना/ समाचार 2079-05-16 पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, सल्यान विवरण हेर्नुहोस्
15 सुचिकृत हुन आउने सम्वन्धी सूचना सूचना/ समाचार 2079-05-16 पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, सल्यान विवरण हेर्नुहोस्
16 प्रस्तावना फर्मेट सूचना/ समाचार 2079-05-16 पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, सल्यान विवरण हेर्नुहोस्
17 मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक सम्मान कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताब आह्वाको सूचना सूचना/ समाचार 2079-02-05 admin विवरण हेर्नुहोस्
18 बहुबर्षीय डाले घाँस तथा भुइ घाँस श्रोतकेन्द्र सहयोग कार्यक्रम छनोट सम्बन्धि सूचना सूचना/ समाचार 2078-12-08 admin विवरण हेर्नुहोस्
19 पशुपालन व्यवशायमा प्रयोग हुने यन्त्रहरुमा अनुदान कार्यक्रममा छनोट भएका कृषक हरुको बिवरण सूचना/ समाचार 2078-12-08 admin विवरण हेर्नुहोस्
20 यान्त्रीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना सूचना/ समाचार 2078-09-18 पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय,सल्यान विवरण हेर्नुहोस्
21 दररेट पेश गर्ने सम्वन्धी पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, सल्यानको सूचना सूचना/ समाचार 2078-08-03 admin विवरण हेर्नुहोस्
22 कार्यक्रममा सहभागि हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना सूचना/ समाचार 2078-08-03 पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय,सल्यान विवरण हेर्नुहोस्
23 कार्यक्रममा सहभागि हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना सूचना/ समाचार 2078-05-23 पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय,सल्यान विवरण हेर्नुहोस्
24 कार्यक्रममा सहभागि हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना सूचना/ समाचार 2078-05-23 पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय,सल्यान विवरण हेर्नुहोस्
25 कार्यक्रममा सहभागि हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना सूचना/ समाचार 2078-05-23 कार्यक्रममा सहभागि हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना विवरण हेर्नुहोस्
26 कार्यक्रममा सहभागि हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना सूचना/ समाचार 2078-05-23 पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय,सल्यान विवरण हेर्नुहोस्
27 कार्यक्रममा सहभागि हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना सूचना/ समाचार 2078-05-23 पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय,सल्यान विवरण हेर्नुहोस्
28 कार्यक्रममा सहभागि हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना सूचना/ समाचार 2078-05-23 पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय,सल्यान विवरण हेर्नुहोस्
29 एग्रोभेटहरु सूचिकरण गर्ने सम्वन्धि सूचना सूचना/ समाचार 2078-04-21 पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय,सल्यान विवरण हेर्नुहोस्
30 जेट /जे.टि.ए.सुचिकरण गर्ने सम्वन्धि सूचना सूचना/ समाचार 2078-04-21 पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय,सल्यान विवरण हेर्नुहोस्
31 पशु अस्रपताल तथा पशु सेवा कार्यालय सल्यानकाे सूचि दर्ता गर्ने सम्वनन्धि सूचना सूचना/ समाचार 2078-04-19 पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय सल्यान विवरण हेर्नुहोस्
32 लम्पी स्किन रोगको जानकारी सूचना/ समाचार 2077-06-05 पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय सल्यान विवरण हेर्नुहोस्