कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

सल्यान

कानूनी दस्तावेज
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 अन्डामा आत्मनिर्भर तथा पारिवारिक स्तरमा पोषण सुरक्षाको लागि ग्रामीण कुखुरा कानूनी दस्तावेज 2077-08-12 admin विवरण हेर्नुहोस्
2 सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-फाइनल कानूनी दस्तावेज 2077-08-12 admin विवरण हेर्नुहोस्
3 पशुपन्क्षी-उत्पादन-प्रवर्द्धन-कार्यक्रम-कार्यान्वयन-निर्देशिका-२०७५ कानूनी दस्तावेज 2077-08-11 admin विवरण हेर्नुहोस्
4 साईलो पिट निर्माण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७३ कानूनी दस्तावेज 2077-08-06 admin विवरण हेर्नुहोस्
5 एकिकृत कृषि कार्यविधि कानूनी दस्तावेज 2077-08-06 admin विवरण हेर्नुहोस्
6 प्रदेश-सरकार-कार्यविभाजन-नियमावलि-२०७४ कानूनी दस्तावेज 2077-08-05 admin विवरण हेर्नुहोस्
7 पशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा-नियमावली-२०७६ कानूनी दस्तावेज 2077-08-05 Admin विवरण हेर्नुहोस्
8 प्रदेश सहकायी सम्फन्धभा व्मवस्था गन वफनके ो ऐन कानूनी दस्तावेज 2077-08-04 admin विवरण हेर्नुहोस्
9 पशु सेवा विभागबाट स्विकृत मापदण्डहरु कानूनी दस्तावेज 2077-08-04 admin विवरण हेर्नुहोस्
10 कृषि हाटबजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण तथा संचालन कार्यविधि कानूनी दस्तावेज 2077-08-04 admin विवरण हेर्नुहोस्
11 पशु स्वस्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली २०५६ कानूनी दस्तावेज 2077-08-03 विवरण हेर्नुहोस्
12 कृषि-पशुपन्छी कानूनी दस्तावेज 2077-08-02 admin विवरण हेर्नुहोस्